Freagra ar Covid-19: Léigh tuarascáil an Tionóil Sláinte Domhanda ag WHO

Dréachtrún arna mholadh ag an Albáin, an Astráil, an Bhanglaidéis, an Bhealarúis, an Bhútáin, an Bhrasaíl, Ceanada, an tSile, an Cholóim, Djibouti, an Phoblacht Dhoiminiceach, Eacuadór, El Salvador, Guatamala, an Ghuáin, an Íoslainn, an India, an Indinéis, an tSeapáin, an Iordáin, an Chasacstáin, an Mhalaeisia. , Oileáin Mhaildíve, Meicsiceo, Monacó, Montainéagró, an Nua-Shéalainn, Macadóine Thuaidh, an Iorua, Paragua, Peiriú, Catar, Poblacht na Cóiré, Poblacht na Moldóive, Cónaidhm na Rúise, San Mairíne, an Araib Shádach, Grúpa na hAfraice agus a balltíortha, Aontas An tAontas Eorpach agus na Ballstáit, an Túinéis, an Tuirc, an Úcráin agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

An Tionól Sláinte Domhanda: Tar éis dó nótaí an Ard-Stiúrthóra a mheas ar phaindéim leanúnach COVID-19,

PP1 - Imní go mór faoin galracht agus an básmhaireacht a chruthaíonn paindéim COVID-19, na tionchair dhiúltacha ar shláinte fhisiciúil agus mheabhrach agus ar fholláine shóisialta, na tionchair dhiúltacha ar an ngeilleagar agus ar an tsochaí agus an éagothroime a leanann dá bharr sin ar éagothroime laistigh de thíortha agus eatarthu;

PP2 - Dlúthpháirtíocht a chur in iúl leis na tíortha go léir a dtéann an paindéim i bhfeidhm orthu, chomh maith le comhbhrón agus comhbhrón le teaghlaigh uile íospartaigh COVID-19;

PP3 - Ag cur béime ar phríomhfhreagracht na rialtas freagraí ar an bpaindéim COVID-19 a bhaineann go sonrach lena gcomhthéacs náisiúnta a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm, chomh maith leis na hacmhainní riachtanacha chuige seo a úsáid;

PP4 - Sainordú bunreachtúil WHO a mheabhrú gníomhú, i measc nithe eile, mar phríomhúdarás agus mar chomhordaitheoir ar obair sláinte idirnáisiúnta, agus aitheantas a thabhairt dá ról ceannaireachta bunúsach i bhfreagra níos leithne na Náisiún Aontaithe agus an tábhacht a bhaineann le comhar iltaobhach neartaithe chun aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim. agus COVID-19. a thionchair dhiúltacha fhairsinge;

PP5 - Ag cuimhneamh ar Bhunreacht WHO, a shainmhíníonn sláinte mar staid folláine choirp, mheabhrach agus shóisialta iomlán agus ní amháin easpa breoiteachta nó éiglíochta, agus a deir gurb é taitneamh a bhaint as an gcaighdeán sláinte is airde is féidir ceann de na cearta bunúsacha de gach duine, beag beann ar chine, reiligiún, creideamh polaitiúil, riocht eacnamaíoch nó sóisialta;

PP6 - Ag meabhrú gur dhearbhaigh an tArd-Stiúrthóir Éigeandáil Sláinte Poiblí ar Leas Idirnáisiúnta ar an Coronavirus nua (2019-nCoV) an 30 Eanáir, 2020; agus na moltaí sealadacha a d’eisigh an tArd-Stiúrthóir faoi na Rialacháin Sláinte Idirnáisiúnta (2005, RSI), tar éis tuairim Choiste Éigeandála COVID-19;

PP7 - Ag meabhrú do rúin Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe A / RES / 74/270 maidir le “dlúthpháirtíocht dhomhanda chun dul i ngleic le galar coronavirus 2019 (COVID-19)” agus A / RES / 74/274 maidir le “Comhar idirnáisiúnta chun rochtain a chinntiú rochtain ar chógais, vacsaíní agus trealamh míochaine chun dul i ngleic le COVID-19 ”;

PP8 - Rún EB146.R10 a urramú, dar teideal “Ullmhacht a neartú le haghaidh éigeandálaí sláinte: na Rialacháin Sláinte Idirnáisiúnta (2005) a chur chun feidhme” agus athdhearbhú oibleagáid na bPáirtithe uile an IHR a chur i bhfeidhm agus a chomhlíonadh go hiomlán;

PP9 - Breathnú ar Phlean Ullmhacht Straitéiseach agus Freagartha WHO (SPRP) agus ar an bPlean Freagartha Daonnúil Domhanda do COVID-19;

PP10 - A aithint go mbíonn tionchar díréireach ag paindéim COVID-19 ar na daoine bochta agus is leochailí, le hiarmhairtí ar ghnóthachain sláinte agus forbartha, go háirithe i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim agus i mbéal forbartha, rud a fhágann go bhfuil sé deacair na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach ( SDGanna) agus Clúdach Sláinte Uilíoch (UHC), lena n-áirítear trí Chúram Sláinte Príomhúil a neartú, agus athdhearbhú a dhéanamh ar thábhacht na n-iarrachtaí leanúnacha agus comhbheartaithe agus cúnamh forbartha a sholáthar, chomh maith le tionchar na leibhéal ard a aithint le himní mhór. fiachas ar chumas tíortha tionchar an turraing COVID-19 a sheasamh;

PP11 - Tionchair dhiúltacha na paindéime COVID-19 ar shláinte a aithint tuilleadh, lena n-áirítear ocras agus míchothú, foréigean méadaithe i gcoinne na mban, leanaí agus gairmithe sláinte túslíne, chomh maith le cur isteach ar chúram daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas;

PP12 - Béim a leagan ar an ngá atá le daonraí a chosaint, go háirithe daoine le riochtaí sláinte a bhí ann cheana, daoine scothaosta agus daoine eile atá i mbaol COVID-19, lena n-áirítear gairmithe sláinte, gairmithe sláinte agus oibrithe líne tosaigh ábhartha eile, go háirithe mná a is ionann iad agus tromlach an lucht saothair sláinte, chomh maith le daoine faoi mhíchumas, leanaí agus déagóirí agus cásanna dosháraithe, agus leagann siad béim ar thábhacht na mbeart atá íogair ó thaobh aoise, inscne agus míchumais maidir leis seo;

PP13 - Aitheantas a thabhairt don ghá atá ag gach tír rochtain thráthúil agus neamhshimplithe a bheith acu ar dhiagnóisic ardchaighdeáin, shábháilte, éifeachtach agus inacmhainne, teiripic, teiripic agus vacsaíní, agus teicneolaíochtaí sláinte riachtanacha, a gcomhpháirteanna agus a dtrealamh chun freagairt do COVID-19 ;

PP14 - Ag tabhairt dá haire an gá atá le rochtain shábháilte gan smacht a chinntiú do phearsanra daonnúla, go háirithe pearsanra míochaine atá ag freagairt do phaindéim COVID-19, a modh iompair agus trealaimh, agus ospidéil agus saoráidí míochaine eile a chosaint, chomh maith le seachadadh soláthairtí agus trealamh chun a chumasú don phearsanra seo a gcúram a dhéanamh chun cuidiú le daonraí sibhialta lena mbaineann;

PP15 - Ag meabhrú rún 46/182 an 19 Nollaig 1991 maidir le comhordú cúnamh daonnúil éigeandála na Náisiún Aontaithe agus gach rún ón Tionól Ginearálta ina dhiaidh sin ar an ábhar a neartú, lena n-áirítear rún 74/118 an 16 Nollaig 2019.

PP16 - Ag cur in iúl go bhfuil sé riachtanach meas a bheith agat ar an dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear an dlí daonnúil idirnáisiúnta, chun ráigeanna de COVID-19 a choinneáil agus a mhaolú i gcoimhlintí armtha;

PP17 - Aitheantas breise a thabhairt do na tionchair iomadúla gan choinne ar shláinte an phobail, na dúshláin agus na riachtanais acmhainní a ghineann an paindéim leanúnach COVID-19 agus na reemergences féideartha, chomh maith leis an iliomad agus castacht na n-idirghabhálacha láithreacha agus fadtéarmacha, comhordú agus comhoibriú. riachtanach ar gach leibhéal rialachais idir eagraíochtaí agus earnálacha, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta agus an earnáil phríobháideach, teastaíonn freagairt sláinte poiblí éifeachtúil agus chomhordaithe don phaindéim, gan aon duine a fhágáil taobh thiar de;

PP18 - Aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le pleanáil agus ullmhú don chéim téarnaimh, lena n-áirítear tionchar na paindéime agus iarmhairtí neamhbheartaithe na mbeart sláinte poiblí ar an tsochaí, sláinte phoiblí, cearta an duine agus an geilleagar a mhaolú;

PP19 - Dóchas a chur in iúl gur féidir an paindéim COVID-19 a mhaolú, a rialú agus a shárú go rathúil trí cheannaireacht agus comhar domhanda marthanach, aontacht agus dlúthpháirtíocht;

OP1 - Iarrann sé, de mheon na haontachta agus na dlúthpháirtíochta, ar chomhoibriú agus chomhoibriú méadaithe ar gach leibhéal an paindéim COVID-19 a choinneáil, a rialú agus a mhaolú;

OP2 - Aithníonn sé príomhról ceannaireachta WHO agus ról bunúsach chóras na Náisiún Aontaithe maidir le freagairt chuimsitheach dhomhanda ar phaindéim COVID-19 agus iarrachtaí lárnacha na mBallstát a chatalú agus a chomhordú;

OP3 - Cuireann sé a bhuíochas agus a thacaíocht is airde in iúl i leith dúthracht, iarrachtaí agus íobairtí, sa bhreis ar dhualgas gairmithe sláinte, gairmithe sláinte agus oibrithe túslíne ábhartha eile, chomh maith le Rúnaíocht WHO, mar fhreagairt ar COVID-19 paindéim;

OP4 - Glaonna ar rochtain uilíoch, thráthúil agus chothrom agus dáileadh cóir ar na teicneolaíochtaí agus táirgí sláinte riachtanacha, sábháilte, éifeachtacha agus inacmhainne ar fad, lena n-áirítear a gcomhpháirteanna agus a réamhtheachtaithe riachtanacha agus iad ag freagairt do phaindéim COVID-19 mar thosaíocht dhomhanda, agus fáil réidh leo géarghá le constaicí nach bhfuil bonn cirt leo; comhsheasmhach le forálacha na gconarthaí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear forálacha Chomhaontú TRIPS agus na solúbthacht arna ndeimhniú le Dearbhú Doha ar Chomhaontú TRIPS agus Sláinte Poiblí;

OP5 - Athdhearbhaíonn sé an tábhacht a bhaineann le freagairt go práinneach do riachtanais tíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim d’fhonn na bearnaí a líonadh chun an paindéim a shárú trí fhorbairt thráthúil agus iomchuí agus cúnamh daonnúil;

OP6 - Aithníonn sé ról an imdhíonta fairsing i gcoinne COVID-19 mar earra sláinte poiblí domhanda maidir le tarchur a chosc, a choinneáil agus cur isteach air, d’fhonn deireadh a chur leis na paindéimí, ós rud é go bhfuil vacsaíní sábháilte, ardchaighdeáin, éifeachtacha, éifeachtacha ann, inrochtana agus inacmhainne;

OP7 - Áitíonn sé ar Bhallstáit, i gcomhthéacs na paindéime COVID-19, na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • OP7.1 - Freagra iomlán ón rialtas agus ón tsochaí ina iomláine a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear plean gníomhaíochta idir-rannach náisiúnta COISTER-19 a chur i bhfeidhm a thugann breac-chuntas ar ghníomhartha láithreacha agus fadtéarmacha, d’fhonn a chóras cúnaimh sláinte agus sóisialta a neartú go hinbhuanaithe agus córais tacaíochta, ullmhacht, faireachas agus cumas freagartha, chomh maith le treoirlínte WHO a chur san áireamh, de réir an chomhthéacs náisiúnta, teagmháil le pobail agus comhoibriú le páirtithe leasmhara ábhartha;
 • OP7.2 - Pleananna gníomhaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm, ag cur i bhfeidhm, de réir a gcomhthéacsanna ar leith, bearta cuimsitheacha, comhréireacha, íogaire ama, íogaire inscne agus íogaire inscne in earnálacha an rialtais i gcoinne COVID-19, ag cinntiú meas ar chearta an duine dhaoine. cearta agus saoirsí bunúsacha agus aird ar leith a thabhairt ar riachtanais daoine i gcásanna leochaileacha, comhtháthú sóisialta a chur chun cinn, na bearta is gá a ghlacadh chun cosaint shóisialta, cosaint ar dheacrachtaí airgeadais a ráthú agus neamhshlándáil, foréigean, idirdhealú, stiogmatú agus imeallú a chosc;
 • OP7.3 - A chinntiú go bhfuil srianta ar ghluaiseacht daoine agus trealamh míochaine agus cógais i gcomhthéacs COVID-19 sealadach agus sonrach agus go n-áiríonn siad eisceachtaí ó ghluaiseacht oibrithe daonnúla agus sláinte, lena n-áirítear oibrithe sláinte pobail, chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh agus chun aistriú trealaimh agus cógais a theastaíonn ó eagraíochtaí daonnúla le haghaidh a gcuid oibríochtaí;
 • OP7.4 - Bearta a ghlacadh chun tacú le rochtain ar uisce óil, sláintíocht agus sláinteachas agus cosc ​​agus rialú ionfhabhtaithe, ag cinntiú go dtugtar aird leordhóthanach ar bhearta sláinteachais phearsanta a chur chun cinn i ngach timpeallacht, lena n-áirítear timpeallachtaí daonnúla agus go háirithe i seirbhísí sláinte;
 • OP7.5 - Feidhmiú leanúnach an chórais sláinte a choinneáil i ngach gné ábhartha, de réir an chomhthéacs agus na dtosaíochtaí náisiúnta, atá riachtanach le haghaidh freagra éifeachtach sláinte poiblí ar phaindéim COVID-19 agus eipidéimí leanúnacha eile, agus ar dhaoine gan bhriseadh agus árachas do dhaonra agus do sheirbhísí aonair, do ghalair theagmhálacha, i measc nithe eile, lena n-áirítear trí chláir vacsaínithe gan bhriseadh, galair thrópaiceacha faillí, galair neamh-theagmhálacha, sláinte mheabhrach, sláinte máthar agus leanaí agus sláinte ghnéis agus atáirgthe agus cothú níos fearr a chur chun cinn do mhná. agus leanaí, ag aithint ina leith seo an tábhacht a bhaineann le maoiniú baile agus cúnamh forbartha a mhéadú, nuair is gá, i gcomhthéacs UHC a bhaint amach;
 • OP7.6 - Faisnéis iontaofa agus chuimsitheach a sholáthar don daonra faoi COVID-19 agus na bearta a ghlac na húdaráis mar fhreagairt ar an bpaindéim, agus bearta a dhéanamh chun mífhaisnéis agus mífhaisnéis agus cibearghníomhaíochtaí mailíseacha a chomhrac;
 • OP7.7 - Rochtain a sholáthar ar thástáil shábháilte, ar chóireáil agus ar chúram maolaitheach do COVID-19, agus aird ar leith a thabhairt ar chosaint na ndaoine sin a bhfuil riochtaí sláinte orthu cheana, daoine scothaosta agus daoine eile atá i mbaol, go háirithe gairmithe sláinte, oibrithe sláinte agus oibrithe ábhartha eile ón líne tosaigh;
 • OP7.8 - Rochtain ar threalamh cosanta pearsanta agus táirgí agus oiliúint riachtanach eile a sholáthar do ghairmithe sláinte, gairmithe sláinte agus oibrithe líne tosaigh ábhartha eile atá nochtaithe do COVID-19, lena n-áirítear tacaíocht shíceasóisialta a sholáthar, bearta a dhéanamh chun iad a chosaint sa obair, ag éascú a rochtana ar obair agus luach saothair leordhóthanach a sholáthar, machnamh a dhéanamh ar chomhroinnt agus malartú tascanna chun úsáid acmhainní a bharrfheabhsú;
 • OP7.9 - Buntáiste a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha chun freagairt do COVID-19, lena n-áirítear aghaidh a thabhairt ar a thionchar socheacnamaíoch, aird ar leith a thabhairt ar chuimsiú digiteach, cumhachtú othar, príobháideacht agus slándáil sonraí, saincheisteanna dlí agus eiticiúla agus cosaint sonraí pearsanta;
 • OP7.10 - Faisnéis thráthúil, chruinn agus mionsonraithe go leor a sholáthar faoi shláinte phoiblí WHO a bhaineann leis an bpaindéim COVID-19, de réir mar a éilíonn an IHR;
 • OP7.11 - Comhroinn, eolas a bhaineann le COVID-19, ceachtanna a foghlaimíodh, eispéiris, na cleachtais is fearr, sonraí, ábhair agus earraí a theastaíonn mar fhreagairt ar WHO agus tíortha eile, de réir mar is cuí;
 • OP7.12 - Comhoibriú chun taighde agus forbairt arna maoiniú ag an earnáil phríobháideach agus ag an rialtas, lena n-áirítear nuálaíocht oscailte, a chur chun cinn i ngach réimse ábhartha ar na bearta is gá chun paindéim COVID-19 a choinneáil agus deireadh a chur leis, go háirithe vacsaíní, diagnóisic agus teiripí agus a roinnt faisnéis ábhartha le WHO;
 • OP7.13 - Úsáid stuama frithmhiocróbach a chóireáil i gcóireáil COVID-19 agus ionfhabhtuithe tánaisteacha, d’fhonn cosc ​​a chur ar fhriotaíocht fhrithmhiocróbach a fhorbairt;
 • OP7.14 - Gníomhartha a neartú chun rannpháirtíocht na mban i ngach céim de phróisis cinnteoireachta a chuimsiú agus an pheirspictíocht inscne a chomhtháthú i bhfreagairt agus in aisghabháil COVID-19;
 • OP7.15 - Maoiniú inbhuanaithe a sholáthar do WHO lena chinntiú go bhféadfaidh sé freagairt go hiomlán do riachtanais sláinte poiblí sa fhreagairt dhomhanda ar COVID-19, gan aon duine a fhágáil ina dhiaidh;

OP8 - IARRAIDH ar eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ar gheallsealbhóirí ábhartha eile:

 • OP8.1 - Tacú le gach tír, arna iarraidh sin dóibh, a bpleananna gníomhaíochta ilrannacha náisiúnta a chur i bhfeidhm agus a gcórais sláinte a neartú chun freagairt do phaindéim COVID-19, agus soláthar slán a choinneáil de na feidhmeanna sláinte poiblí riachtanacha eile go léir. agus Seirbhísí;
 • OP8.2 - Oibriú i gcomhar le chéile ar gach leibhéal chun táirgeadh, diagnóisic, teiripí, cógais agus vacsaíní sábháilte, éifeachtacha, ardchaighdeáin, inacmhainne a fhorbairt, a thástáil agus a leathnú le haghaidh freagra COVID-19, lena n-áirítear meicníochtaí atá ann cheana maidir le comhthiomsú agus ceadúnú paitinn dheonach. rochtain thráthúil, chothrom agus inrochtana orthu a éascú, i gcomhréir le forálacha na gconarthaí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear forálacha Chomhaontú TRIPS agus solúbthacht, mar atá dearbhaithe i nDearbhú Doha ar Chomhaontú TRIPS agus Sláinte Poiblí;
 • OP8.3 - Aghaidh a thabhairt agus, nuair is ábhartha, i gcomhordú leis na Ballstáit, iomadú na mífhaisnéise agus na mífhaisnéise, go háirithe sa réimse digiteach, chomh maith le iomadú cibearghníomhaíochtaí mailíseacha a bhaineann an bonn den fhreagairt ar shláinte an phobail agus a thacaíonn le soláthar tráthúil soiléir agus spriocanna. sonraí eolaíocha agus faisnéis don phobal;

OP9 - IARRATAS ar an Ard-Stiúrthóir:

 • OP9.1 - Leanúint ar aghaidh ag obair le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus le heagraíochtaí iltaobhacha ábhartha, lena n-áirítear gníomhaireachtaí sínithe an Phlean Gníomhaíochta Domhanda um Saol agus Leas Sláintiúil, i bhfreagra cuimsitheach comhordaithe ar fud chóras na Náisiún Aontaithe chun tacú leis Ina gcuid freagraí ar phaindéim COVID-19, i gcomhar iomlán le rialtais, de réir mar is cuí, ceannaireacht sláinte a thaispeáint i gcóras na Náisiún Aontaithe agus leanúint ar aghaidh ag gníomhú mar cheannaire na braisle sláinte i bhfreagra daonnúil na Náisiún Aontaithe;
 • OP9.2 - Leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag neartú cumais WHO ag gach leibhéal chun na feidhmeanna a chuireann an IHR air a chomhlíonadh go hiomlán agus go héifeachtach;
 • OP9.3 - Cuidiú agus leanúint de áiteamh a dhéanamh ar gach Stát is Páirtí beart a dhéanamh de réir fhorálacha an IHR, lena n-áirítear gach tacaíocht riachtanach a sholáthar do thíortha chun a gcumas a thógáil, a neartú agus a chothabháil chun an IHR a chomhlíonadh go hiomlán;
 • OP9.4 - Cuidiú le tíortha, arna iarraidh sin, de réir a gcomhthéacs náisiúnta, tacú le feidhmiú sábháilte leanúnach an chórais sláinte i ngach gné ábhartha atá riachtanach le haghaidh freagra éifeachtach sláinte poiblí ar phaindéim COVID-19 agus eipidéimí leanúnacha eile agus soláthar slán gan bhriseadh seirbhísí ar leibhéal an daonra agus an duine aonair, do ghalair theagmhálacha, lena n-áirítear trí chláir vacsaínithe gan bhriseadh, galair trópaiceacha faillí, galair neamh-theagmhálacha, sláinte mheabhrach, sláinte máthar agus leanaí agus sláinte atáirgthe agus gnéasach agus cothú feabhsaithe a chur chun cinn do mhná agus do leanaí;
 • OP9.5 - Cuidiú le tíortha, arna iarraidh sin dóibh, pleananna freagartha náisiúnta a bhaineann le COVID-19 a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a oiriúnú, táirgí normatacha agus treoir theicniúil, uirlisí foghlama, sonraí agus fianaise eolaíoch a fhorbairt, a scaipeadh agus a nuashonrú le haghaidh freagraí COVID 19, lena n-áirítear: mífhaisnéis agus mífhaisnéis a chomhrac, chomh maith le cibearghníomhaíochtaí mailíseacha, agus leanúint ar aghaidh ag obair i gcoinne cógais agus táirgí míochaine atá faoi bhun caighdeáin agus góchumtha;
 • OP9.6 - Leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth leis an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe (OIE), Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO) agus tíortha, mar chuid de Chur Chuige Sláinte chun foinse zónóiseach an víris agus an bealach do réamhrá do dhaonra an duine, lena n-áirítear an ról a d’fhéadfadh a bheith ag óstach idirmheánach, lena n-áirítear trí iarrachtaí ar nós misin allamuigh eolaíochta agus comhoibríocha, a ligfidh d’idirghabhálacha spriocdhírithe agus clár oibre taighde an riosca d’imeachtaí comhchosúla a laghdú, chomh maith le treoir a sholáthar maidir le conas a chosc. Ionfhabhtú SARS-COV2 in ainmhithe agus i ndaoine agus cuireann sé cosc ​​ar thaiscumair zónóiseacha nua a bhunú, chomh maith le rioscaí eile a bhaineann le teacht chun cinn agus tarchur galair zónóiseacha a laghdú.
 • OP9.7 - Cuir na Ballstáit ar an eolas go rialta, lena n-áirítear trí Chomhlachtaí Rialaithe, faoi thorthaí na n-iarrachtaí tiomsaithe airgid, cur chun feidhme domhanda agus leithdháileadh acmhainní airgeadais trí Phlean Freagartha Straitéiseach agus Freagartha WHO (SPRP), lena n-áirítear bearnaí faisnéise. maoiniú agus torthaí a baineadh amach, ar bhealach trédhearcach, freagrach agus tapa, go háirithe sa tacaíocht a chuirtear ar fáil do thíortha;
 • OP9.8 - Ag breathnú go tapa ar OP2 de RES / 74/274 agus i gcomhairle le Ballstáit 1 agus le ranníocaíochtaí ó eagraíochtaí ábhartha sochaí sibhialta idirnáisiúnta agus ón earnáil phríobháideach, de réir mar is cuí, roghanna a shainaithint agus a sholáthar a urramaíonn forálacha na gconarthaí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear forálacha Chomhaontú TRIPS agus na solúbthacht arna ndeimhniú le Dearbhú Doha ar Chomhaontú TRIPS agus Sláinte Poiblí, le húsáid chun na cumais forbartha, déantúsaíochta agus dáilte atá riachtanach chun rochtain thrédhearcach chothrom agus thráthúil ar cháilíocht, sábháilteacht, phraghsáil inacmhainne a leathnú. agus diagnóisic, teiripí, drugaí agus vacsaíní éifeachtacha le haghaidh freagra COVID-19, ag cur san áireamh meicníochtaí, uirlisí agus tionscnaimh atá ann cheana, mar shampla an luasaire Rochtain ar Uirlisí COVID-19 (ACT), agus glaonna ábhartha ar thiomantas, mar “The Coronavirus Freagra Domhanda ”, chun eagrú na comhlachtaí sóisialta;
 • OP9.9 - A chinntiú go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ag an Rúnaíocht chun tacú le Ballstáit na ceaduithe rialála riachtanacha a dheonú chun frithbhearta tráthúla agus iomchuí a cheadú do COVID-19;
 • OP9.1 - 0 Tosaigh, a luaithe is féidir, agus i gcomhairle leis na Ballstáit, an chéad phróiseas de réir a chéile de mheasúnú neamhchlaonta, neamhspleách agus cuimsitheach, lena n-áirítear meicníochtaí atá ann cheana a úsáid, más infheidhme, chun athbhreithniú a dhéanamh ar an taithí a fuarthas agus na ceachtanna a foghlaimíodh tíortha idirnáisiúnta arna gcomhordú ag WHO. freagra sláinte ar COVID-1, lena n-áirítear:
 • (i) éifeachtacht na meicníochtaí atá ar fáil do WHO;
 • (ii) feidhmiú an IHR agus stádas chur chun feidhme moltaí ábhartha ó Choistí Athbhreithnithe IHR roimhe seo;
 • (iii) Rannchuidiú WHO le hiarrachtaí na Náisiún Aontaithe; agus (iv) Gníomhartha agus sceidil WHO maidir le paindéim COVID-19 agus moltaí a dhéanamh chun cosc, ullmhacht agus cumas freagartha na paindéime domhanda a fheabhsú, lena n-áirítear trí Clár Éigeandála Sláinte WHO a neartú, mar is iomchuí;
 • OP9.11 - Tuarascáil don Cheathrú Tionól Sláinte Domhanda is daichead, tríd an 148ú seisiún den Chomhairle Feidhmiúcháin, ar chur i bhfeidhm an rúin seo.

Foinse: 73ú Tionól Sláinte Domhanda / WHO

Íomhá - Creidmheasanna: © Lusa.

Leave a Reply

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte le *

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.