Beartas eitice

Cód Eitice

Formheasann Comhdháil Náisiúnta na nIriseoirí Gairmiúla an CÓD EITIC seo:

Cód Eitice na nIriseoirí, a bhunaíonn na rialacha nach mór feidhmíocht an ghairmí a fhoroinnt ina chaidreamh leis an bpobal, leis na foinsí faisnéise agus idir iriseoirí. Ón gceart chun faisnéise

Airteagal 1 - Is ceart é rochtain ar fhaisnéis phoiblí ar riocht na beatha sa tsochaí, nach féidir a chosc le haon chineál leasa.

Airt 2 - Tá sé de dhualgas ar an nochtadh faisnéise poiblí, beag beann ar chineál a maoine, faisnéis a nochtadh, cruinn agus ceart.

Airt 3 - Beidh an fhaisnéis a scaoilfidh na meáin phoiblí faoi threoir ag tarlú iarbhír na bhfíoras agus beidh cuspóir leasa shóisialta agus chomhchoitinn aici.

Airt 4 - Is oibleagáid shóisialta é faisnéis a chur i láthair ag institiúidí poiblí, príobháideacha agus príobháideacha, a bhfuil éifeacht ag a gcuid gníomhaíochtaí ar an saol sa tsochaí.

Airt 5 - Is coir in aghaidh na sochaí é an bac díreach nó indíreach ar nochtadh faisnéise saor in aisce agus cinsireacht nó féin-chinsireacht a chur i bhfeidhm.

Iompar Gairmiúil Iriseora

Airt 6 - Is gníomhaíocht de chineál sóisialta agus de chuspóir poiblí é gairm ghairm an iriseora, faoi réir an Chóid Eitice seo.

Airteagal 7 - Tá tiomantas bunúsach an iriseora d’fhírinne na bhfíoras, agus tá a chuid oibre treoraithe ag imscrúdú beacht ar na himeachtaí agus iad a nochtadh i gceart.

Airt 8 - Aon uair a mheasann sé go bhfuil sé ceart agus riachtanach, cosnóidh an t-iriseoir bunús agus céannacht a fhoinsí faisnéise.

Airteagal 9 - Tá sé de dhualgas ar an iriseoir:

- Gach fíric a bhaineann le leas an phobail a nochtadh;
- Troid ar son saoirse smaoinimh agus léirithe;
- Saorchleachtadh na gairme a chosaint;
- An ghairm a luacháil, a onóir agus a urramú;
- Cuir i gcoinne eadrána, údarásachais agus cos ar bolg, chomh maith le cosaint a dhéanamh ar na prionsabail a chuirtear in iúl sa Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine;
- Gach cineál éillithe a chomhrac agus a shéanadh, go háirithe nuair a dhéantar í a fheidhmiú leis an aidhm faisnéis a rialú;
- Meas a bheith agat ar cheart an tsaoránaigh chun príobháideachta;
- Aonáin ionadaíocha agus daonlathacha na catagóire a chosaint;

Airt 10 - Ní féidir leis an iriseoir:

- Glac le hobair íoctha a thairiscint in easaontú le hurlár tuarastail na catagóire nó le tábla arna shocrú ag d’eintiteas ranga;
- Cuir faoi threoirlínte atá contrártha le nochtadh ceart faisnéise;
- frustrachas a chur ar chur in iúl tuairimí éagsúla nó cosc ​​a chur ar dhíospóireacht saor in aisce;
- Aontú le cleachtas géarleanúna nó idirdhealaithe ar chúiseanna sóisialta, polaitiúla, reiligiúnacha, ciníocha, gnéis agus claonadh gnéasach;
- Clúdach iriseoireachta a fheidhmiú, ag an orgán ina n-oibríonn sé, in institiúidí poiblí agus príobháideacha ina bhfuil sé ina fhostaí, ina chomhairleoir nó ina fhostaí. Freagracht Ghairmiúil an Iriseora

Airt 11 - Tá an t-iriseoir freagrach as an bhfaisnéis uile a nochtann sé, fad nach n-athraíonn tríú páirtithe a chuid oibre.

Airt 12 - Ina chearta agus ina fhreagrachtaí go léir, beidh tacaíocht agus tacaíocht ag an iriseoir ó na heintitis a dhéanann ionadaíocht ar an gcatagóir.

Airt 13 - Ní mór don iriseoir na fíricí a nochtadh: - Le spéis i bhfabhar pearsanta nó i mbuntáistí eacnamaíocha; - Morbid i gcarachtar agus contrártha le luachanna an duine.

Airt 14 - Caithfidh an t-iriseoir: - Éist i gcónaí, sula nochtann sé na fíricí, do gach duine is ábhar do líomhaintí neamhchruthaithe, a dhéanann tríú páirtithe agus nach bhfuil léirithe nó fíoraithe go leordhóthanach; - Caith go measúil le gach duine a luaitear san fhaisnéis a nochtann tú.

Airt 15 - Caithfidh an tIriseoir an ceart chun freagra a thabhairt ar na daoine atá i gceist nó a luaitear ina alt, nuair a léirítear go bhfuil botúin nó míchruinneas ann.

Airt 16 - Caithfidh an t-iriseoir a dhícheall a dhéanamh ceannasacht náisiúnta a fheidhmiú, ina ghnéithe polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta, agus maidir le leitheadúlacht uachta thromlach na sochaí, ag urramú cearta na mionlach.

Airt 17 - Caithfidh an t-iriseoir an teanga agus an cultúr náisiúnta a chaomhnú. An Cód Eitice a chur i bhfeidhm

Airt 18 - Déanfaidh an Coiste Eitice imscrúdú agus measúnú ar sháruithe ar an gCód Eitice seo.

1 ° - Toghfar an Coiste Eitice ag Tionól Ginearálta den chatagóir, trí bhallóid rúnda, a ghlaofar go speisialta chun na críche seo.
2 ° - Beidh cúigear comhaltaí ag an gCoiste Eitice le sainordú i gcomhthráth le sainordú bhord stiúrthóirí an aontais.

Airt 19 - De réir a chéile tá iriseoirí nach gcomhlíonann an Cód Eitice seo faoi réir na bpionós seo a leanas, a chuirfidh an Coiste Eitice i bhfeidhm:

- Baill an Aontais, breathnóireacht, rabhadh, fionraí agus eisiamh ó bhallraíocht ceardchumainn;
- Do dhaoine nach baill iad, breathnóireacht phoiblí, bac sealadach agus bac cinntitheach a bheith ar bhallraíocht an aontais.

Mír Aonair - Ní féidir na pionóis uasta (eisiamh ó bhallraíocht, do bhaill ceardchumainn, agus an bhacainn chinnte ar bhallraíocht a dhéanamh ar bhaill nach baill den cheardchumann iad), a chur i bhfeidhm ach amháin tar éis reifreann den Chomhthionól Ginearálta a ghlaoch go speisialta chun na críche seo.

Airt 20 - Ar thionscnamh aon saoránach, iriseora nó nach ea, nó institiúid lena mbaineann, is féidir ionadaíocht i scríbhinn agus sainaithint a dhíriú chuig an gCoiste Eitice, ionas gur féidir a chinneadh go bhfuil an t-iriseoir a rinne iriseoir ann.

Airt 21 - Nuair a bheidh an uiríoll faighte, cinnfidh an Coiste Eitice a ghlacadh réasúnaithe nó, mura féidir glacadh leis, socróidh sé a chomhdú, agus a chinneadh a chur ar fáil go poiblí, más gá.

Airt 22 - Caithfear an pionós a chur i bhfeidhm roimh éisteacht roimh ré ón iriseoir, agóid ionadaíochta, faoi phionós neamhnithe.

1 ° - Ní foláir don Choiste Eitice an éisteacht a chomóradh i scríbhinn trí chóras a chruthaíonn go bhfuarthas an fógra faoi seach, agus a tharlóidh laistigh de dheich lá ón dáta dlite den chéanna.
2 - Féadfaidh an t-iriseoir freagra i scríbhinn a thíolacadh laistigh de théarma na míre roimhe seo nó a chúiseanna a chur i láthair ó bhéal, ag an éisteacht.
3 - Má mhainníonn an t-iriseoir na spriocdhátaí san alt seo a chomhlíonadh, tuigfear go nglacfar le téarmaí na hionadaíochta.

Airt 23 - Cibé an bhfuil freagra ann nó nach bhfuil, cuirfidh an Coiste Eitice a chinneadh ar aghaidh chuig na páirtithe lena mbaineann, laistigh de thréimhse íosta deich lá, a chomhaireamh ón dáta a bheidh socraithe don éisteacht.

Airt 24 - Féadfaidh iriseoirí a ndéanann na pionóis rabhaidh agus fionraí difear dóibh achomharc a dhéanamh chuig an Tionól Ginearálta, laistigh de thréimhse uasta deich lá as a chéile, ón bhfógra a fháil. Alt Aonair - ráthaítear go bhfuil sé de cheart ag údar na hionadaíochta achomharc a dhéanamh chuig an gCruinniú Ginearálta, laistigh de dheich lá, ag comhaireamh ó fuarthas an fógra, mura n-aontaíonn sé le cinneadh an Choiste Eitice.

Airt 25 - Beidh an rún iomráiteach dochar a dhéanamh don iriseoir, a léirítear i gcás ionadaíochta gan an bunús riachtanach, ina ábhar cáinte phoiblí i gcoinne a údair.

Airt 26 - Tiocfaidh an Cód Eitice reatha i bhfeidhm tar éis dó a bheith faofa ag Tionól Ginearálta na n-iriseoirí, a iarrtar go speisialta air chun na críche seo.

Airt 27 - Ní féidir aon mhodhnú ar an gCód seo a dhéanamh ach ag Comhdháil Náisiúnta na nIriseoirí, trí thogra arna shíniú ag 10 dtoscaireacht ar a laghad a ionadaíonn Ceardchumainn na nIriseoirí.

Dlí - Dlíodóir: Raphael Guilherme da Silva - OAB / SP Faoi Uimh. 316.914.

CNPJ - 28.872.542 / 0001-73 - An Bhrasaíl.

De réir le hAirteagal 46, I Dlí 9610 / 98 e Dlí # 5.250 9 Feabhra 1967.
Saoirse an Phreasa - Dlí 2083 / 53 | Dlí # 2.083, 12 Samhain 1953.